x
E R C S O F T

Boş Form BA ve Form BS Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı

Boş Form BA ve Form BS Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı

TÜM ALIŞ VE/VEYA SATIŞLARI KDV HARİÇ 5.000 TL’NİN ALTINDA KALAN VEYA ELEKTRONİK BELGE OLARAK DÜZENLENEN BELGELERDEN OLUŞAN MÜKELLEFLERİN BOŞ FORM BA / FORM BS BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI !

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklik ile (Form Ba) ve (Form Bs) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirlenen had olan KDV hariç 5.000 TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini verme zorunlulukları Ocak/2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarından itibaren uygulanmak üzere kaldırıldı.

03/12/2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile (Form Ba) ve (Form Bs) yükümlülüklerinin usul ve esasları ile bildirim hadlerine ilişkin açıklamaların yapıldığı 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan değişiklik uyarınca, Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen had olan 5.000 TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini verme zorunlulukları kaldırıldı. Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Bu durumda düzenleme Ocak 2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Aralık 2022 dönemine ilişkin Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1][1] 148, 149 ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350[2][2] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim
Formu (Form Ba)” ile; mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve
Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile
bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362[3][3] ve
381[4][4] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle
de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştı.
Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların
aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak
usul ve esaslar ile bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu
oluşturmaktadır.

DEĞİŞİKLİK DÜZENLEMESİ

MADDE 1- 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu
Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde yer alan “149” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 170/A” ibaresi eklenmiştir.

DEĞİŞİKLİK SONRASI

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun[1][1] 148, 149, 170/A ve Mükerrer 257 nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350[2][2] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço
esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi
aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile;
mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362[3][3] ve 381[4][4] Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştı. Söz konusu yükümlülüğün 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine
getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ DÜZENLEME DEĞİŞİKLİK DÜZENLEMESİ DEĞİŞİKLİK SONRASI DÜZENLEME
1- KAPSAM Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler … 1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler MADDE 2- Aynı Tebliğin “1- KAPSAM” başlıklı bölümünün 1.2.7. numaralı bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan 1.2.8. numaralı bent eklenmiştir. “1.2.8. Gelir İdaresi Başkanlığı, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.” 1- KAPSAM Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler … 1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler … 1.2.8. Gelir İdaresi Başkanlığı, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir

 

3- BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI … 3.2. Bildirimlerin Doldurulmasında Uyulacak Esaslar … 3.2.4. (Değişik:RG25/1/2021-31375)(7) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan MADDE 3- Aynı Tebliğin “3- BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI” başlıklı bölümünün 3.2.4. numaralı bendi örnekleriyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya 3- BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI … 3.2. Bildirimlerin Doldurulmasında Uyulacak Esaslar … 3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya
Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirlenen haddin altında (KDV
HARİÇ 5.000.-TL) kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin,
ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimi BOŞ DA OLSA VERİLMEYECEKTİR.
ELEKTRONİK BELGELER:
VUK Göre Düzenlenen Elektronik Belgeler: (VUK 509 Sıra Nolu Gn.Tb.)
e-Fatura
e-Arşiv Fatura
e-İrsaliye
e-Müstahsil Makbuzu
e-Serbest Meslek Makbuzu
e-Gider Pusulası
e-Bilet
e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi
e-Sigorta Poliçesi
e-Döviz Alım-Satım Belgesi
e-Dekont
➢ Elektronik belge olarak düzenlenen belgeler Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dahil
edilmeyecektir. Alışları ve Satışlarının tamamı e- belge (e-fatura ve e-arşiv fatura v.b) ile olan
mükellefler boşta olsa Ba, Bs formu VERMEYECEKLER.
➢ Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma
yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin KDV hariç 5.000.- TL tutarındaki haddin
belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgeler birlikte
değerlendirilecektir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen
belgeler bildirimlere dahil edilecektir.
Örnek: Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat
döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV
hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir.
Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı
toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı
olmamıştır.
Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda
ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’nin
Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında
düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil edilmesi,
elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir.
Yeni uygulama; OCAK / 2023 Dönemi için ŞUBAT / 2023 verilecek bildirimler den itibaren
başlayacaktır.