e-İrsaliye ve e-Arşiv’de son durum

  • 14,Kasım,2018
  • |
  • Erc Soft

e-Arşiv Fatura ve e-Fatura

Söz konusu Tebliğ’e göre;

e-Arşiv uygulamasından yararlanma yöntemlerine GİB tarafından mükelleflere ücretsiz olarak sunulan e-Arşiv Portali yöntemi eklenmiştir. Hali hazırda 421 ve 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri kapsamında e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflere, 1/7/2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçme zorunluluğu getirilmiştir.

2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı)  5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verildiği tarihi izleyen hesap dönemi başından itibaren (2017 yılı cirosundan dolayı aşanlar için 1/7/2019 tarihine kadar) e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu kararlaştırılmıştır.

Başkanlık, yapacağı analiz çalışmalarıyla riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük mükelleflere ve Başkanlıkça belirlenen diğer mükellef gruplarına yazılı bildirimle en az 3 aylık süre vermek suretiyle e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluğu getirmeye yetkili kılınmıştır.

Tebliğ’in devamı için tıklayın.
e-İrsaliye ve e-Serbest Meslek Makbuzu

Söz konusu taslak ile;

e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına 1/7/2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları, mal sevkiyatı işlemleri ile serbest meslek mensubu grupları belirlenmiştir. Yıllık cirosu 25 Milyon TL olan tüm işletmelerin e-İrsaliye’ye geçmesi zorunlu hale gelmiştir.

Tebliğe e-Dekont uygulaması da dahil edilerek bankaların hali hazırda kağıt ortamda düzenlemek, muhafaza ve ibraz etmek durumunda kaldığı DEKONT belgesinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenip, muhafaza ve ibraz edilmesine imkan verilmesi ve bu düzenleme ile dileyen bankaların söz konusu uygulamadan yararlanabilmesine imkan verilmiştir.

Tebliğ’in devamı için tıklayın.

Tebliğ hakkında detaylı bilgi almak ve regülatif ürünlerimizi incelemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
e-Defter

Söz konusu Tebliğ’e göre;

Elektronik defter yazılımlarında ilk onaydan sonra gerçekleştirilen güncellemelerinde test ve onay işlemine tabi olması gerekmektedir. Elektronik defter uygulamasında elektronik defterler oluşturuluncaya kadar ki süreçte muhasebe kayıtlarının ne şekilde ve hangi belgelerle tevsik olunacağı belirtilmiştir.

Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin muvafakatnameleri ile Başkanlıktan izin alan e-Fatura özel entegratörlerinin mali mühürleri ile de imzalanması mümkün olabilmektedir.


E-bültenimize kayıt olmadınız mı?

Son gelişmelerden ve sıcak fırsatlardan yararlanmak için e-bültenimize abone olun.